– Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997r.)

– Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001r.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005r.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia,
przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 131 poz. 888)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
z dnia 28 maja 1996r. (Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)