• szybkie rozwiązanie sporu,
  • porozumienie biorące pod uwagę potrzeby i oczekiwania każdej ze stron (co nie ma miejsca w sporach, które rozstrzyga Sąd),
  • obustronna satysfakcja,
  • niższe koszty w porównaniu np. z procesem sądowym,
  • zaprzestanie ponoszenia kosztów emocjonalnych związanych z istniejącym konfliktem na skutek jego rozwiązania,
  • poczucie własnej skuteczności (to strony wypracowują wspólnie rozwiązanie, mediator nie sugeruje rozwiązań),
  • całkowita poufność mediacji.